Kallelse KS september 2019

 

Tid: Söndag 8/9 2019 kl 18:00

Plats: Nätvingestigen 88

Not: Notera plats, tid och veckodag!

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

11

Sand

 

12

Granförsäljning

 

13

Julförsäljning

 

15

Inköp

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Rapport terminsstarten

 

25

Utvecklingsmål ht 2019

 

30

Övrigt

 

40

Avslut