Kallelse till kårstämma 2017 i Johannelunds scoutkår

Tid: Måndagen den 13 mars kl 19.00
Plats: Vivelvägen 8

§ 0.

Mötet öppnas

§ 1.

Val av ordförande för stämman

§ 2.

Val av sekreterare för stämman

§ 3.

Justering av röstlängden

§ 4.

Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

§ 5.

Frågan om kårstämman behörigen sammankallats

§ 6.

Godkännande av dagordningen

§ 7.

Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultat-, balansräkningen och revisionsberättelsen för det närmast föregående verksamhetsåret

§ 8.

Frågan om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret

§ 9.

Beslut i anledning av kårens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen

§ 10.

Behandling av motioner till kårstämman

§ 11.

Fastställande av medlemsavgift för det närmast följande verksamhetsåret

§ 12.

Fastställande av verksamhetsplan för det närmast följande verksamhetsåret

§ 13.

Fastställande av budget för det närmast följande verksamhetsåret

§ 14.

Val av kårordförande och vice kårordförande

§ 15.

Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen

§ 16.

Val av revisorer och revisorssuppleanter

§ 17.

Val av valberedning

§ 18.

Val av Johannelunds scoutkårs delegater till Scouternas stämma för tiden intill nästa

möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa

§ 19.

Val av Johannelunds scoutkårs delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa

§20.

Stämmans avslutande

 

 

Kallelse KS februari 2017

 

Tid:Måndag 13/2 2017 kl 19:30

Plats: Vivelvägen 8

Not:

 

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

11

Inför KST

12

Verksamhetsberättelse 2016

 

13

Verksamhetsplan 2017

 

15

Inköp

 

16

Vårens och sommarens lägeraktiviteter

 

17

Inför DST

 

20

Kurser och annat KUL

 

25

Utvecklingsmål vt 2017

 

30

Övrigt

 

40

Avslut

 

 

Trygga möten

Alla ledare, utmanare och föräldrar bjuds in till utbildningen Trygga möten.

Scouterna ska vara en trygg plats för alla. Därför ska alla ledare genomgå kursen Trygga möten med jämna mellanrum. Nu är det dags för alla kårens ledare att gå kursen igen eller första gången.

Vi håller kursen söndag 26 februari 15-18 på Vivelvägen 8.
Kursen leds av distriktets utbildare.

Alla som på något sätt arbetar med barn i scouterna eller annan ideell förening bör gå kursen. Vi bjuder därför in samtliga i kåren som är 15 år och äldre samt föräldrar.

Anmälan till kårens utbildningsansvariga, Eva Malmqvist. (eva.l.malmqvist@gmail.com)

Vid frågor ring Gunnar Risberg 0707935970 eller Eva Malqvist 013160673