Kallelse till kårstämma 2018 i Johannelunds scoutkår

Tid: Måndagen den 19 mars kl 19.00
Plats: Vivelvägen 8

§ 0.

Mötet öppnas

§ 1.

Val av ordförande för stämman

§ 2.

Val av sekreterare för stämman

§ 3.

Justering av röstlängden

§ 4.

Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

§ 5.

Frågan om kårstämman behörigen sammankallats

§ 6.

Godkännande av dagordningen

§ 7.

Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultat-, balansräkningen och revisionsberättelsen för det närmast föregående verksamhetsåret

§ 8.

Frågan om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret

§ 9.

Beslut i anledning av kårens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen

§ 10.

Behandling av motioner till kårstämman

§ 11.

Fastställande av medlemsavgift för det närmast följande verksamhetsåret

§ 12.

Fastställande av verksamhetsplan för det närmast följande verksamhetsåret

§ 13.

Fastställande av budget för det närmast följande verksamhetsåret

§ 14.

Val av kårordförande och vice kårordförande

§ 15.

Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen

§ 16.

Val av revisorer och revisorssuppleanter

§ 17.

Val av valberedning

§ 18.

Val av Johannelunds scoutkårs delegater till Scouternas stämma för tiden intill nästa

möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa

§ 19.

Val av Johannelunds scoutkårs delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa

§20.

Stämmans avslutande

 

Välkomna!

 

Kallelse KS februari 2018

 

Tid:Måndag 19/2 2018 kl 19:30

Plats: Vivelvägen 8

Not:

 

 

Föredragningslista

 

1

Mötet öppnas

 

2

Val av justerare för mötet

 

3

Godkännande av föredragningslistan

 

4

Godkännande av föregående protokoll

 

5

Anmälan ordf- /presidiebeslut

 

10

Lokalen på Vivelvägen

 

11

Inför KST

12

Verksamhetsberättelse 2017

 

13

Verksamhetsplan 2018

 

15

Inköp

 

16

Vårens och sommarens lägeraktiviteter

 

17

Inför DST

 

20

Kurser och annat KUL

 

21

Redovisning julförsäljningen

 

25

Utvecklingsmål vt 2018

 

30

Övrigt

 

40

Avslut